Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Атанас Дафовски" АД - Кърджали
Номер: 00848-2016-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.hospital-kj.com/procurement2/view/101
Процедура: Открита процедура
Описание: Откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик по посочените обособени позиции и сключване на договор за доставка за 24/двадесет и четири/ месеца, при най-благоприятни за МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали условия. Кандидатите и участниците задължително оферират /попълват/ всичките редове, които са включени в обособената позиция. Оценката на ценовото предложение е обща за обособената позиция. При непопълване на всички редове в обособената позиция, комисията ще предложи участникът за отстраняване по съответната обособена позиция.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/05/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   726232   Решение         07.04.2016 07.04.2016
2   726234   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     07.04.2016 07.04.2016
3   763350   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     19.12.2016 19.12.2016