Информация за преписката

Възложител: Община Дупница
Номер: 00418-2016-0005
Адрес на профила на купувача: https://e-obp.eu/bp/Dupnitsa
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата процедура е доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на община Дупница, избор на координатор на стандартна балансираща група, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне и подаване на товарови графици от координатора на балансиращата група, поемане на отговорността за балансиране и всички дейности свързани с участие в либерализирания пазар на електрическа енергия на възложителя. Предметът на поръчката включва: - Изготвяне от Изпълнителя на дневните почасови товарови графици и покриването на техните небаланси и параметрите за тяхното формиране за срока на договора. Този дневен график ще бъде общ вид на очаквания часови енергиен товар. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден. - Изпращане от Изпълнителя на почасовите дневни графици за доставка на ЕСО, в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ. Своевременно администриране на графиците и обмен на информация с ЕСО ЕАД. - Координиране и балансиране на количествата нетна активна електрическа енергия. - Регистриране на графици за доставка на електроенергия през Уеб портал. Генериране на различни справки – графично и таблично представяне на договорени и измерени количества електроенергия, небаланси. - Следене на почасовите измерени количества електроенергия в табличен и графичен вид. - Поддържане и предаване от Изпълнителя на електронна база от данни за часовото и месечното електропотребление на община Дупница. - Оказване на съдействие в процеса на регистрация обекта на Възложителя на либерализирания пазар за електрическа енергия. Възложителят няма да заплаща такса за: - Изготвяне, изпращане и регистриране от Изпълнителя на дневните почасови товарови графици и покриването на техните небаланси и параметрите за тяхното формиране; - Участие в балансиращата група и санкции за излишък или недостиг на небалансите. Изпълнителят отговаря за администрирането на графиците и обмена на информация с ЕСО.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/05/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   726085   Решение         06.04.2016 06.04.2016
2   726088   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     06.04.2016 06.04.2016
3   746277   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.08.2016 29.08.2016