Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Петка" АД - Видин
Номер: 00425-2016-0002
Адрес на профила на купувача: http://mbal-vidin.com
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на поръчката е периодични доставки на специфични медицински консумативи и изделия за нуждите на Отделение по Кардиология към МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин за период от 12 месеца по предварителни писмени заявки, съгласно условията на Закон за обществените поръчки и документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/05/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   726057   Решение         06.04.2016 06.04.2016
2   726058   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     06.04.2016 06.04.2016
3   752350   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.10.2016 13.10.2016