Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2016-0025
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/259-
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка е с предмет: "Упражняване на строителен надзор по време на извършване на строително-монтажни работи на следните обекти от градската среда на Габрово: 1 „Благоустрояване на парк "Колелото" и прилежащи квартални пространства, гр. Габрово“ 2 „Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция кръстовище „Шиваров мост“ 3 „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“ Описание на дейността предмет на възлаганата обществена поръчка: • Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване, в следния задължителен обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ: - законосъобразно започване на строежа; - пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; - изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове и техническите спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната среда по време на строителството; - спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; - качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност; - недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; - оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания; - годност на строежа за въвеждане в експлоатация; - контрол върху предварителния график за изпълнение на СМР; • Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; • Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за съответния строеж, в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; • Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката, компетентните органи в общинска администрация, РДНСК, РСПБС, Инспекция по труда; • Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. • Предоставяне пред Възложителя на междинни отчети и окончателен отчет при изплащане на извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи, съдържащи: списък на основните дейности (видове работи) от строежа като цяло, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им. • Изготвяне на Окончателни доклади за съответните строежи, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване, включително всички технически паспорти и приложенията към тях, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. • Внасяне на съответните окончателни доклади в Общинската администрация; • Участие в огледи на обектите (най-малко 2 огледа – по преценка на Възложителя), съвместно с Възложителя и Изпълнителя на СМР на обектите, в срок до 365 календарни дни, считано от датата на съставяне на Акт обр. 15 за съответния обект, с цел установяване на проявили се дефекти, описването им в тристранен протокол и предприемане на мерки по отстраняването им.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/05/2016 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   726052   Решение         06.04.2016 06.04.2016
2   726053   Обявление за обществена поръчка         06.04.2016 06.04.2016
3   747579   Информация за сключен договор         01.09.2016 01.09.2016
4   862377   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.08.2018 13.08.2018