Информация за преписката

Възложител: Висше строително училище /ВСУ/ "Любен Каравелов" - София
Номер: 01220-2016-0002
Адрес на профила на купувача: https://www.vsu.bg/index.php?pid=194
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на електрическа енергия ниско напрежение от координатор на балансираща група за 2 /два/ броя обекти за нуждите на ВСУ „Л. Каравелов” – София Поръчката се изпълнява в местата на доставка на територията на ВСУ „Л. Каравелов” – София - град към включени в електроразпределителна мрежа обекти на възложителя - 2 броя, находящи се на ул. Суходолска № 175. Срок на изпълнение 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора. Договорът ще бъде сключен след приключване на сега действащия договор - м. 09.2016 година.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31/05/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   725636   Решение         05.04.2016 05.04.2016
2   725647   Обявление за обществена поръчка         05.04.2016 05.04.2016
3   751696   Информация за сключен договор         04.10.2016 04.10.2016