Информация за преписката

Възложител: Държавна психиатрична болница /ДПБ/ - с. Карлуково
Номер: 00912-2016-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.dpbkarlukovo.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ КАРЛУКОВО - периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до болничната аптека на МБАЛ Червен бряг /ДПБ Карлуково няма болнична аптека/, в предвидени прогнозни /приблизителни/ количества, по позиции: Обособена позиция № 1 Медикаменти действащи върху нерввната система Групата включва: невролептици, антидепресанти, тимостабилизатори, коректори, безодиазепини и сънотворни . Обособена позиция № 2 Антибиотици Обособена позиция № 3 Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка - при възлагане на обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина или на медицински изделия по Закона за медицинските изделия - чл.25, ал.3, т.3 във връзка с чл.28, ал.1, т.5 от ЗОП /допускат се варианти/
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/05/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   724990   Решение         01.04.2016 01.04.2016
2   724991   Обявление за обществена поръчка         01.04.2016 01.04.2016
3   738825   Информация за сключен договор         04.07.2016 04.07.2016
4   742338   Информация за сключен договор         28.07.2016 28.07.2016
5   799456   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.08.2017 07.08.2017
6   799458   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.08.2017 07.08.2017