Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" ЕООД - Пловдив
Номер: 01020-2016-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal2pv.com/publics
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД, съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Предметът на обществената поръчка включва 2 (две) обособени позиции, подробно описани в образеца на техническата оферта, неразделна част от документацията за участие и видни в приложение Б от настоящото обявление.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/04/2016 14:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   722849   Решение         28.03.2016 г.  28.03.2016 г. 
2   722850   Обявление за обществена поръчка         28.03.2016 г.  28.03.2016 г. 
3   742170   Информация за сключен договор         27.07.2016 г.  27.07.2016 г.