Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2016-0026
Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/25706
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на обществената поръчка е доставка на 10 броя Мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци, които да бъдат предназначени за разделно събиране най-малко на следните потоци отпадъци: метал, стъкло, хартия, пластмаса, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ютии, ел.отоплителни печки, компютри, вентилаторни печки, телефонни апарати, сешоари и др./, опасни отпадъци от бита /опаковки от почистващи препарати, лекарства с изтекъл срок, стари термометри и др./, акумулатори, луминисцентни лампи, текстилни отпадъци. Оборудване на центровете с необходимата техника за електронно отчитане на предадените количества разделно събрани фракции. Реализацията на проекта за Мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от метал, стъкло, хартия, пластмаса, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци от бита, акумулатори, луминисцентни лампи, текстилни отпадъци и др. представлява надграждане на действащата система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Бургас, базирана на стационарни трицветни контейнери. Основната цел е намаляване количествата отпадъци, предназначени за депониране и последващо оползотворяване на рециклируемите отпадъци, чрез предоставяне на достъпна услуга за гражданите, близо до дома им. Мобилният характер на центровете за разделно събиране на отпадъци позволява позиционирането им на различни места в жилищните комплекси и квартали; по този начин се осигурява достъпност за населението, както и улеснение на гражданите да предават отпадъците от домакинствата, които могат да се рециклират и използват повторно. Въвеждането на електронна система за отчитане на предадените количества разделно събрани фракции ще даде възможност гражданите да заплащат такса само за изхвърлените неразделени количества битови отпадъци. Ползите от реализация на проекта са несъмнени: - възможност и предпоставка да се оползотворят голяма част от битовите отпадъци; - повишаване информираността на гражданите и превръщането им в ключов фактор при прилагане на йерархията на управление на отпадъците; - намаляване вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване на образуването им; - намаляване количеството на битовите отпадъци за транспортиране и депониране, респективно намаляване замърсяването на почвата и водите, както и намаляване на парниковите газове в атмосферата. - мотивиране на гражданите да заплащат на такса битови отпадъци само за количеството неразделени отпадъци.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/05/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   722572   Решение         25.03.2016 25.03.2016
2   722573   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     25.03.2016 25.03.2016
3   748411   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     10.09.2016 10.09.2016
4   807151   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.09.2017 27.09.2017