Информация за преписката

Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане - Кюстендил
Номер: 00496-2016-0017
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1§id=39&selid=39
Процедура: Открита процедура
Описание: Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Кюстендил и ДСП на територията на област Кюстендил, включващи следните дейности: 1. Зареждане, съответно рециклиране, на тонер касети за копирна и периферна техника, подробно индивидуализирана в Списък-приложение – неразделна част от настоящия договор, включваща следните дейности: - отстраняване на остатъчния тонер; - почистване на компонентите на касетата; - контрол на електрическите контакти в касетите; - смяна и програмиране на чиповете на тонер касетите, които имат такива; - зареждане с тонер; - тестване на заредената касета, удостоверена с приложена тестова страница; 2. Осигуряване на последваща техническа поддръжка и консултиране на възложителя относно начина на експлоатация на тонер касетите, техните компоненти, честотата на зареждане и качеството на печата; 3. Предоставяне на гаранция за заредените, съответно рециклирани, тонер касети за отпечатване на минимален брой страници, предвиден от производителя в техническата спецификация на съответното устройство, но не по-малко от 3000 /три хиляди/ копия при 5 % /пет процента/ покритие на страница с формат А4.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/05/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   721464   Решение         23.03.2016 23.03.2016
2   721467   Обявление за обществена поръчка         23.03.2016 23.03.2016
3   736405   Информация за сключен договор         13.06.2016 13.06.2016
4   791140   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.06.2017 12.06.2017