Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Номер: 00197-2016-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=1
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на резервни части за въздуходувки в ПСОВ, експлоатирани от „ВиК” ЕООД - Пловдив, по обособени позиции: А) „Аерцен”, тип 150S, GM 50L, GM 35S, GM 25S и GM 10S; Б) „Хафи”, тип ABU 30.8-150; В) „Кубичек”, тип 3D45B-150K”, периодично, за срок от 2 (две) години.Датата на влизане в сила на договора не може да бъде преди 11.08.2016 г. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва за целия обем на предмета на поръчката, а така също и за всяка обособена позиция поотделно. Изискванията към участниците и предлаганите от тях резервни части са подробно описани в документацията за участие и Техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/04/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   720030   Решение         16.03.2016 16.03.2016
2   720034   Обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         16.03.2016 16.03.2016
3   736579   Решение         14.06.2016 14.06.2016
4   739104   Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         05.07.2016 05.07.2016
5   742949   Решение         02.08.2016 02.08.2016
6   863603   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.08.2018 20.08.2018