Информация за преписката

Възложител: Община Симеоновград
Номер: 00638-2016-0006
Адрес на профила на купувача: http://www.simeonovgrad.bg/hassubmenu/index/idMain/78
Процедура: Открита процедура
Описание: Обект на обществената поръчка, съгл. чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, е предоставяне на услуга – оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване нанезависим строителен надзор на строежи, представляващ трета и четвърта категория, съгласно с чл. 137, ал. 1, т. 3 и т.4 от ЗУТ по приложение № 2 от ЗОП
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31/03/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   717601   Решение         02.03.2016 02.03.2016
2   717602   Обявление за обществена поръчка         02.03.2016 02.03.2016
3   743288   Информация за сключен договор         03.08.2016 03.08.2016
4   751711   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.10.2016 07.10.2016