Информация за преписката

Възложител: Община Симеоновград
Номер: 00638-2016-0005
Адрес на профила на купувача: http://www.simeonovgrad.bg/hassubmenu/index/idMain/78
Процедура: Открита процедура
Описание: Поръчката включва изготвяне на работен проект;доставка на необходимите материали и оборудване за строително-монтажни работи за постигане на енергийна ефективност на обекта;извършване на предвидените за изпълнение в проектите строително-монтажни и ремонтни работи; поръчката включва упражняване на задължителния авторски надзор по време на строителството, съгласно чл. 162, ал. 2 ЗУТ, както и изготвянето на екзекутивна документация, съгл. чл. 175 на ЗУТ след завършване на строително-монтажните работи. Настоящата обществена поръчка включва в предметния си обхват многофамилни жилищни сгради на ул. „Цар Освободител“№ 9-13, в гр. Симеоновград.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/03/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   715807   Решение         25.02.2016 25.02.2016
2   715811   Обявление за обществена поръчка         25.02.2016 25.02.2016
3   743297   Информация за сключен договор         03.08.2016 03.08.2016
4   802622   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         28.08.2017 28.08.2017