Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2016-0004
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=76
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмета на обществената поръчка включва: „Проектиране и изпълнение на строеж, както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Свищов във връзка с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” със следните обособени позиции: •Обособена позиция №1 „Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1А, бл.8”; •Обособена позиция №2 „Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №10, бл.9а”; •Обособена позиция №3 „Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1, бл.5”; •Обособена позиция №4 „Жилищна сграда със следния административен адрес:гр. Свищов, ул. „Черни връх”, №79”; •Обособена позиция №5 „Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №72”; •Обособена позиция №6 „Жилищна сграда със следния административен адрес:гр. Свищов, ул. Петър Ангелов, №15”; •Обособена позиция №7 „Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул.Симеон Ванков, №4, бл.2”. Настоящата поръчка е свързана с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по – добри условия на живот за гражданите в многофамилните жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнена среда. Предмета на обществената поръчка за всяка една от обособените позиции включва: •Изработване на инвестиционен проект във фаза работен за внедряване на най - ефективния пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С” в съответствие с Наредба №7 от 2004 година за енергийна ефективност на сгради и при спазване на пакета от енергоспестяващи мерки (ЕСМ), предложени в техническото и енергийното обследване на жилищната сграда от съответната обособена позиция; •Извършване на строително-монтажните работи и дейности на жилищната сграда от съответната обособена позиция, съгласно изготвения от Изпълнителя, съгласуван и одобрен по съответния ред работен инвестиционен проект; •Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строителни и монтажни работи на обекта в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията. Подробните изисквания за изпълнение са съгласно техническите спецификации за всяка една от обособените позиции, неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/04/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   715503   Решение         23.02.2016 23.02.2016
2   715504   Обявление за обществена поръчка         23.02.2016 23.02.2016
3   735919   Информация за сключен договор         08.06.2016 08.06.2016
4   737520   Информация за сключен договор         22.06.2016 22.06.2016
5   746823   Информация за сключен договор         29.08.2016 29.08.2016
6   771437   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         08.02.2017 08.02.2017
7   771438   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         08.02.2017 08.02.2017
8   771439   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         08.02.2017 08.02.2017
9   771598   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         09.02.2017 09.02.2017
10   781592   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         03.04.2017 03.04.2017
11   781595   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         03.04.2017 03.04.2017
12   792933   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         22.06.2017 22.06.2017