Информация за преписката

Възложител: Община Етрополе
Номер: 00099-2016-0005
Адрес на профила на купувача: http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата общестена поръчка е доставка на един брой фабрично ново и неупотребявано специализирано транспортно средство (автомобил) за хора с увреждания за нуждите на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване към Домашния социален патронаж, гр. Етрополе, снабдено със съответните 8+1 места, оборудвано с хидравлична платформа за качване на хора с инвалидни колички и сгъваема електрическа стъпенка на входната врата за трудно подвижни пътници, както и с устройство за укрепване на инвалидни колички. Специализираното транспортно средство следва да отговаря на минималните технически характеристики или еквивалентни, посочени в Техническата спецификация, както и на всички изисквания за движение по пътната мрежа на Република България. Настоящата обществена поръчка се осъществява и финансира по проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване към Домашен социален патронаж, гр. Етрополе – алтернатива за достоен и независим живот”, Договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.002-0039-C001/30.09.2015, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Обща цел на проекта е: Подобряване качеството на живот и достъпа до социални и здравни услуги с цел интегриране на хората с увреждания и хората над 65 години в невъзможност за самообслужване, чрез предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Автомобилът следва да притежава минималните технически характеристики или еквивалентни, посочени в Техническата спецификация, публикувана в електронното досие на поръчката в профила на купувача на интернет страницата на възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/03/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   715236   Решение         22.02.2016 22.02.2016
2   715239   Обявление за обществена поръчка         22.02.2016 22.02.2016
3   742496   Информация за сключен договор         29.07.2016 29.07.2016
4   745180   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         17.08.2016 17.08.2016