Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болнница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Стамен Илиев" АД - Монтана
Номер: 00468-2016-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.mbalmontana.com/page/show/62
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на медицинска апаратура за МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД град Монтана и обучение на персонала, съгласно техническа спецификация, изготвена от Възложителя, приложена към документацията за участие в процедурата
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/03/2016 15:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   714948   Решение         19.02.2016 19.02.2016
2   714949   Обявление за обществена поръчка         19.02.2016 19.02.2016
3   732782   Информация за сключен договор         10.05.2016 10.05.2016
4   739314   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.07.2016 06.07.2016