Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болнница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Стамен Илиев" АД - Монтана
Номер: 00468-2016-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.mbalmontana.com/page/show/60
Процедура: Открита процедура
Описание: 1.Транспорт на диализно болни от домовете им до отделението по диализа в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр. Монтана и връщане обратно, съгласно определен месечен график с оглед обезпечаване функционирането на отделение по диализа за едногодишен период. Услугата ще се извършва на база предварителен график, представян от възложителя в края на всеки месец за следващия. Около 15 % от пациентите ще се превозват с придружители и/или с инвалидни колички. Броят на пациентите за ден е приблизително 70: І смяна -30 пациенти; ІІ смяна - 30 пациента; ІІІ смяна - 10 пациента. Транспортирането на пациентите ще става всеки ден от седмицата /включително през почивните и празнични дни/ с изключение на неделя. 2.Своевременно извършване транспортни услуги за превоз на спешни екипи и други на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана. Услугата ще се извършва след направена заявка чрез приемно-диспечерския сектор на лечебното заведение за времето : - нощни дежурства – от 19:30 до 07:30 часа ; - 24-часови дежурства през почивните и празнични дни. Заявките ще се приемат от Изпълнителя чрез обявени телефони и ще са с маршрути на територията на община Монтана. Услугата ще се извършва с не по-малко от две МПС за едновременно изпълнение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/03/2016 15:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   714526   Решение         18.02.2016 18.02.2016
2   714527   Обявление за обществена поръчка         18.02.2016 18.02.2016
3   734171   Информация за сключен договор         20.05.2016 20.05.2016
4   788668   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.05.2017 25.05.2017
5   788669   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.05.2017 25.05.2017