Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2016-0005
Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha
Процедура: Открита процедура
Описание: "Периодични доставка на превързочен консуматив по 2 /две/ обособени позиции, за нуждите на ВМА и структурите на ВМА"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/03/2016 15:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   708818   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     20.01.2016 20.01.2016
2   708820   Решение         20.01.2016 20.01.2016
3   716461   Решение     26.02.2016 26.02.2016