Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2016-0002
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=69
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на хранителни, нехранителни стоки, плодове и зеленчуци за нуждите на детските заведения на територията на Община Свищов – ЦДГ 1, ЦДГ 2, ЦДГ 3, ОДЗ 1, ОДЗ 2, ОДЗ 3, ОДГ и Млечна кухня – гр. Свищов, Детските заведения в селата от община Свищов – с. Алеково, с. Българско Сливово, с. Вардим, с. Козловец, с. Морава, с. Овча Могила, с. Драгомирово, с. Ореш, с. Хаджи Димитрово и с. Царевец. Доставките ще се извършват по установен график, два пъти седмично, до 7:00 часа франко склада на детските заведения, след подаване на писмена заявка за необходимите количества продукти от упълномощени лица от посочените детски заведения. Подробните видове продукти, прогнозни количества и изисквания за изпълнение на обществената поръчка са съгласно Техническата спецификация част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/02/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   708611   Решение         19.01.2016 19.01.2016
2   708613   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     19.01.2016 19.01.2016
3   734939   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     31.05.2016 31.05.2016
4   792989   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.06.2017 23.06.2017
5   792990   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.06.2017 23.06.2017