Информация за преписката

Възложител: Община Благоевград
Номер: 00109-2016-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat175/2287/ZOP-2016-2.html
Процедура: Открита процедура
Описание: „Избор на оператор за предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на община Благоевград по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Избор на оператор за предоставяне на улсуги по стандарт GSM/UMTS/LTE”; Обособена позиция № 2: “Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги” Услугата включва осигуряване на цифрови мобилни телефонни услуги по стандарт GSM/UMTS/LTE и свързани с това услуги по ползването на обществени електронни мобилни мрежи, осигуряващи мобилни комуникации вкл. към други мобилни или фиксирани мрежи на територията на Република България и чужбина, организирани в корпоративна група
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/02/2016 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   707668   Решение         14.01.2016 14.01.2016
2   707669   Обявление за обществена поръчка         14.01.2016 14.01.2016
3   708778   Решение         20.01.2016 20.01.2016
4   731460   Информация за сключен договор         25.04.2016 25.04.2016
5   731467   Информация за сключен договор         25.04.2016 25.04.2016