Информация за преписката

Възложител: Община Етрополе
Номер: 00099-2016-0004
Адрес на профила на купувача: http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha
Процедура: Открита процедура
Описание: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканската транспортни схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания” Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканската транспортни схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания. Общинската транспортна схема на община Етрополе включва превози по една линиия от градския транспорт с 1 брой маршрутни разписания и превози по шест линии от междуселищния транспорт в рамките на общината с 16 броя маршрутни разписания. Републиканската транспортна схема на община Етрополе включва превози по четири линии с 8 броя маршрутни разписания.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/02/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   707512   Решение         14.01.2016 14.01.2016
2   707513   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     14.01.2016 14.01.2016
3   731146   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     21.04.2016 21.04.2016