Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2016-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/admin/notice/viewpost/62/24698
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на консултантски услуги в областта на проектирането и строителството на общински обекти по позиции. В обхвата на обществената поръчка се включва: За обособена позиция 1: - извършване оценка на съответствието на проекти от първа до трета категория за общински обекти; - извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1- 5 и ал. 2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт на общински обекти. За обособени позиции от 2 до 6: - упражняване на строителен надзор по време на строителството на общински строежи от първа до четвърта категория (чл. 168 от ЗУТ); - изготвяне на технически паспорти за строежите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 3 в обхвата посочен в чл. 4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. За обособена позиция 7: - изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със ЗЕЕ на общински обекти; - изготвяне сертификат за проектни характеристики по енергийна ефективност на сграда преди въвеждане в експлоатация; - извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ на общински сгради.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/02/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   707507   Решение         14.01.2016 г.  14.01.2016 г. 
2   707508   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     14.01.2016 г.  14.01.2016 г. 
3   733663   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     16.05.2016 г.  16.05.2016 г. 
4   733738   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     17.05.2016 г.  17.05.2016 г. 
5   733778   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     17.05.2016 г.  17.05.2016 г. 
6   733779   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     17.05.2016 г.  17.05.2016 г. 
7   733780   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     17.05.2016 г.  17.05.2016 г. 
8   733782   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     17.05.2016 г.  17.05.2016 г. 
9   740813   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.07.2016 г.  18.07.2016 г. 
10   741900   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     26.07.2016 г.  26.07.2016 г. 
11   742638   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     01.08.2016 г.  01.08.2016 г. 
12   748369   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     10.09.2016 г.  10.09.2016 г. 
13   748412   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     10.09.2016 г.  10.09.2016 г. 
14   748413   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     10.09.2016 г.  10.09.2016 г. 
15   748414   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     10.09.2016 г.  10.09.2016 г. 
16   748415   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     10.09.2016 г.  10.09.2016 г. 
17   748416   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     10.09.2016 г.  10.09.2016 г. 
18   748417   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     10.09.2016 г.  10.09.2016 г. 
19   748419   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     10.09.2016 г.  10.09.2016 г. 
20   748421   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     10.09.2016 г.  10.09.2016 г. 
21   748422   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     10.09.2016 г.  10.09.2016 г. 
22   748423   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     10.09.2016 г.  10.09.2016 г. 
23   748424   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     10.09.2016 г.  10.09.2016 г. 
24   749493   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     17.09.2016 г.  17.09.2016 г. 
25   749520   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     17.09.2016 г.  17.09.2016 г. 
26   753170   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     13.10.2016 г.  13.10.2016 г. 
27   753171   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     13.10.2016 г.  13.10.2016 г. 
28   753172   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     13.10.2016 г.  13.10.2016 г. 
29   753173   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     13.10.2016 г.  13.10.2016 г. 
30   753174   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     13.10.2016 г.  13.10.2016 г. 
31   755758   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     31.10.2016 г.  31.10.2016 г. 
32   764964   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     29.12.2016 г.  29.12.2016 г. 
33   764965   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     29.12.2016 г.  29.12.2016 г. 
34   764966   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     29.12.2016 г.  29.12.2016 г. 
35   768526   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     20.01.2017 г.  20.01.2017 г. 
36   768603   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.01.2017 г.  23.01.2017 г. 
37   768662   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.01.2017 г.  23.01.2017 г. 
38   769292   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     25.01.2017 г.  26.01.2017 г. 
39   769410   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         26.01.2017 г.  26.01.2017 г. 
40   770016   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     30.01.2017 г.  30.01.2017 г. 
41   772031   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     13.02.2017 г.  13.02.2017 г. 
42   772623   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     16.02.2017 г.  16.02.2017 г. 
43   772624   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     16.02.2017 г.  16.02.2017 г. 
44   772695   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     16.02.2017 г.  16.02.2017 г. 
45   772699   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     16.02.2017 г.  16.02.2017 г. 
46   775831   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     09.03.2017 г.  09.03.2017 г. 
47   775832   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     09.03.2017 г.  09.03.2017 г. 
48   776073   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         10.03.2017 г.  10.03.2017 г. 
49   777488   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     20.03.2017 г.  20.03.2017 г. 
50   777732   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     20.03.2017 г.  20.03.2017 г. 
51   784552   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     26.04.2017 г.  26.04.2017 г. 
52   784966   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     28.04.2017 г.  02.05.2017 г. 
53   792943   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.06.2017 г.  26.06.2017 г. 
54   792996   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     23.06.2017 г.  23.06.2017 г. 
55   793276   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.06.2017 г.  28.06.2017 г. 
56   793277   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.06.2017 г.  28.06.2017 г. 
57   793278   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.06.2017 г.  28.06.2017 г. 
58   793279   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.06.2017 г.  28.06.2017 г. 
59   793280   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.06.2017 г.  28.06.2017 г. 
60   793810   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.06.2017 г.  03.07.2017 г. 
61   794692   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     05.07.2017 г.  10.07.2017 г. 
62   794693   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         05.07.2017 г.  05.07.2017 г. 
63   794694   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         05.07.2017 г.  05.07.2017 г. 
64   798013   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.07.2017 г.  31.07.2017 г. 
65   800832   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.08.2017 г.  17.08.2017 г. 
66   802132   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.08.2017 г.  25.08.2017 г. 
67   802133   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.08.2017 г.  25.08.2017 г. 
68   802134   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.08.2017 г.  25.08.2017 г. 
69   807585   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.09.2017 г.  29.09.2017 г. 
70   807965   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.10.2017 г.  03.10.2017 г. 
71   808490   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.10.2017 г.  09.10.2017 г. 
72   808491   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.10.2017 г.  09.10.2017 г. 
73   809761   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.10.2017 г.  16.10.2017 г. 
74   810489   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.10.2017 г.  19.10.2017 г. 
75   810490   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.10.2017 г.  19.10.2017 г. 
76   811371   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.10.2017 г.  24.10.2017 г. 
77   816705   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.11.2017 г.  27.11.2017 г. 
78   817166   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.11.2017 г.  30.11.2017 г. 
79   819034   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.12.2017 г.  14.12.2017 г. 
80   820543   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.12.2017 г.  21.12.2017 г. 
81   820544   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.12.2017 г.  21.12.2017 г. 
82   820546   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.12.2017 г.  21.12.2017 г. 
83   821056   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.12.2017 г.  28.12.2017 г. 
84   822180   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.01.2018 г.  04.01.2018 г. 
85   824971   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.01.2018 г.  19.01.2018 г. 
86   824972   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.01.2018 г.  19.01.2018 г. 
87   824973   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.01.2018 г.  19.01.2018 г. 
88   824974   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.01.2018 г.  19.01.2018 г. 
89   825220   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.01.2018 г.  19.01.2018 г. 
90   825221   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.01.2018 г.  19.01.2018 г. 
91   825222   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.01.2018 г.  19.01.2018 г. 
92   825449   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2018 г.  19.01.2018 г. 
93   825450   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2018 г.  19.01.2018 г. 
94   825452   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2018 г.  19.01.2018 г. 
95   825453   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2018 г.  19.01.2018 г. 
96   825458   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2018 г.  19.01.2018 г. 
97   826423   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2018 г.  24.01.2018 г. 
98   826426   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2018 г.  24.01.2018 г. 
99   826427   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2018 г.  24.01.2018 г. 
100   826428   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2018 г.  24.01.2018 г. 
101   828821   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.02.2018 г.  07.02.2018 г. 
102   831833   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.02.2018 г.  28.02.2018 г. 
103   831834   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.02.2018 г.  28.02.2018 г. 
104   831837   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.02.2018 г.  26.02.2018 г. 
105   831838   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.02.2018 г.  26.02.2018 г. 
106   831839   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.02.2018 г.  26.02.2018 г. 
107   831840   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.02.2018 г.  26.02.2018 г. 
108   831842   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.02.2018 г.  26.02.2018 г. 
109   831844   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.02.2018 г.  26.02.2018 г. 
110   832907   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.03.2018 г.  06.03.2018 г. 
111   832908   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.03.2018 г.  02.03.2018 г. 
112   834613   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.03.2018 г.  14.03.2018 г. 
113   835555   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.03.2018 г.  16.03.2018 г. 
114   835557   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.03.2018 г.  16.03.2018 г. 
115   835558   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.03.2018 г.  16.03.2018 г. 
116   835559   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.03.2018 г.  16.03.2018 г. 
117   835560   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.03.2018 г.  16.03.2018 г. 
118   835561   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.03.2018 г.  16.03.2018 г. 
119   835563   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.03.2018 г.  16.03.2018 г. 
120   835564   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.03.2018 г.  16.03.2018 г. 
121   835566   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.03.2018 г.  16.03.2018 г. 
122   835618   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.03.2018 г.  19.03.2018 г. 
123   836871   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.03.2018 г.  23.03.2018 г. 
124   836873   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.03.2018 г.  23.03.2018 г. 
125   837533   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.03.2018 г.  23.03.2018 г. 
126   837537   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.03.2018 г.  23.03.2018 г. 
127   837538   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.03.2018 г.  23.03.2018 г. 
128   837542   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.03.2018 г.  26.03.2018 г. 
129   837657   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.03.2018 г.  23.03.2018 г. 
130   837662   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.03.2018 г.  26.03.2018 г. 
131   837783   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.03.2018 г.  26.03.2018 г. 
132   837785   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.03.2018 г.  26.03.2018 г. 
133   837787   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.03.2018 г.  23.03.2018 г. 
134   838629   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.03.2018 г.  27.03.2018 г. 
135   838631   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.03.2018 г.  27.03.2018 г. 
136   841157   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.04.2018 г.  05.04.2018 г. 
137   843155   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.04.2018 г.  23.04.2018 г. 
138   843456   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.04.2018 г.  23.04.2018 г. 
139   843458   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.04.2018 г.  23.04.2018 г. 
140   843459   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.04.2018 г.  23.04.2018 г. 
141   843460   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.04.2018 г.  23.04.2018 г. 
142   843461   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.04.2018 г.  23.04.2018 г. 
143   843464   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.04.2018 г.  23.04.2018 г. 
144   843466   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.04.2018 г.  23.04.2018 г. 
145   843473   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.04.2018 г.  23.04.2018 г. 
146   843475   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.04.2018 г.  23.04.2018 г. 
147   843680   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.04.2018 г.  25.04.2018 г. 
148   843683   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.04.2018 г.  25.04.2018 г. 
149   843684   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.04.2018 г.  25.04.2018 г. 
150   843688   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.04.2018 г.  25.04.2018 г. 
151   848227   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.05.2018 г.  25.05.2018 г. 
152   849026   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.05.2018 г.  31.05.2018 г. 
153   849031   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.05.2018 г.  29.05.2018 г. 
154   849032   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.05.2018 г.  29.05.2018 г. 
155   849033   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.05.2018 г.  29.05.2018 г. 
156   849035   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.05.2018 г.  29.05.2018 г. 
157   849038   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.05.2018 г.  29.05.2018 г. 
158   849040   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.05.2018 г.  29.05.2018 г. 
159   849041   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.05.2018 г.  29.05.2018 г. 
160   849043   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.05.2018 г.  29.05.2018 г. 
161   849044   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.05.2018 г.  29.05.2018 г. 
162   849483   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.06.2018 г.  04.06.2018 г. 
163   849484   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.06.2018 г.  04.06.2018 г. 
164   849486   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.06.2018 г.  04.06.2018 г. 
165   849487   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.06.2018 г.  04.06.2018 г. 
166   849594   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.06.2018 г.  01.06.2018 г. 
167   849595   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.06.2018 г.  01.06.2018 г. 
168   850590   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.06.2018 г.  11.06.2018 г. 
169   850591   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.06.2018 г.  08.06.2018 г. 
170   850811   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.06.2018 г.  08.06.2018 г. 
171   853160   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.06.2018 г.  25.06.2018 г. 
172   856134   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.07.2018 г.  09.07.2018 г. 
173   856135   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.07.2018 г.  09.07.2018 г. 
174   856136   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.07.2018 г.  09.07.2018 г. 
175   858172   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.07.2018 г.  19.07.2018 г. 
176   863977   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.08.2018 г.  24.08.2018 г. 
177   864735   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.08.2018 г.  30.08.2018 г. 
178   864737   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.08.2018 г.  30.08.2018 г. 
179   864755   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.08.2018 г.  27.08.2018 г. 
180   874340   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.10.2018 г.  24.10.2018 г. 
181   874343   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.10.2018 г.  24.10.2018 г. 
182   874344   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.10.2018 г.  24.10.2018 г. 
183   874345   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.10.2018 г.  24.10.2018 г. 
184   874346   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.10.2018 г.  24.10.2018 г. 
185   884436   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.12.2018 г.  21.12.2018 г. 
186   884437   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.12.2018 г.  21.12.2018 г. 
187   884439   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.12.2018 г.  21.12.2018 г. 
188   884441   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.12.2018 г.  21.12.2018 г. 
189   891468   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.01.2019 г.  01.02.2019 г. 
190   891470   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.01.2019 г.  31.01.2019 г. 
191   891474   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.01.2019 г.  30.01.2019 г. 
192   891475   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.01.2019 г.  30.01.2019 г. 
193   891478   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.01.2019 г.  30.01.2019 г. 
194   891479   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.01.2019 г.  30.01.2019 г. 
195   891481   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.01.2019 г.  30.01.2019 г. 
196   891484   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.01.2019 г.  30.01.2019 г. 
197   891486   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.01.2019 г.  30.01.2019 г. 
198   891487   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.01.2019 г.  30.01.2019 г. 
199   898901   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.03.2019 г.  04.03.2019 г. 
200   898903   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.03.2019 г.  04.03.2019 г. 
201   898905   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.03.2019 г.  04.03.2019 г. 
202   898906   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.03.2019 г.  04.03.2019 г. 
203   898908   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.03.2019 г.  04.03.2019 г. 
204   906414   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.04.2019 г.  11.04.2019 г. 
205   906415   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.04.2019 г.  11.04.2019 г. 
206   906416   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.04.2019 г.  11.04.2019 г. 
207   909651   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.04.2019 г.  30.04.2019 г. 
208   909652   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.04.2019 г.  30.04.2019 г. 
209   909653   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.04.2019 г.  30.04.2019 г. 
210   909654   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.04.2019 г.  30.04.2019 г. 
211   919154   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.06.2019 г.  28.06.2019 г. 
212   919156   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.06.2019 г.  28.06.2019 г. 
213   919862   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.07.2019 г.  05.07.2019 г. 
214   920295   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.07.2019 г.  08.07.2019 г. 
215   920298   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.07.2019 г.  08.07.2019 г. 
216   924780   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.07.2019 г.  31.07.2019 г. 
217   924781   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.07.2019 г.  31.07.2019 г. 
218   925738   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.08.2019 г.  01.08.2019 г. 
219   932803   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.09.2019 г.  13.09.2019 г. 
220   932804   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.09.2019 г.  13.09.2019 г. 
221   932805   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.09.2019 г.  13.09.2019 г. 
222   932809   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.09.2019 г.  13.09.2019 г. 
223   933313   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.09.2019 г.  16.09.2019 г. 
224   933314   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.09.2019 г.  16.09.2019 г. 
225   942942   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.11.2019 г.  07.11.2019 г. 
226   942943   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.11.2019 г.  07.11.2019 г. 
227   942944   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.11.2019 г.  07.11.2019 г. 
228   942945   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.11.2019 г.  07.11.2019 г. 
229   943801   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.11.2019 г.  08.11.2019 г. 
230   948867   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.12.2019 г.  11.12.2019 г. 
231   954678   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2020 г.  17.01.2020 г. 
232   954681   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2020 г.  17.01.2020 г. 
233   954682   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2020 г.  17.01.2020 г. 
234   954698   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.01.2020 г.  20.01.2020 г. 
235   955262   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.01.2020 г.  23.01.2020 г. 
236   955263   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.01.2020 г.  23.01.2020 г. 
237   955265   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.01.2020 г.  23.01.2020 г. 
238   958839   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.02.2020 г.  10.02.2020 г. 
239   959434   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.02.2020 г.  11.02.2020 г. 
240   959872   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.02.2020 г.  12.02.2020 г. 
241   959873   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.02.2020 г.  12.02.2020 г. 
242   963730   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.03.2020 г.  09.03.2020 г. 
243   963732   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.03.2020 г.  09.03.2020 г. 
244   967907   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.03.2020 г.  24.03.2020 г. 
245   968286   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.03.2020 г.  30.03.2020 г. 
246   968290   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.03.2020 г.  30.03.2020 г. 
247   968294   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.03.2020 г.  30.03.2020 г. 
248   968298   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.03.2020 г.  30.03.2020 г. 
249   968304   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.03.2020 г.  30.03.2020 г. 
250   970735   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.04.2020 г.  06.04.2020 г. 
251   972730   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.04.2020 г.  21.04.2020 г. 
252   972733   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.04.2020 г.  21.04.2020 г. 
253   972734   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.04.2020 г.  21.04.2020 г. 
254   972737   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.04.2020 г.  21.04.2020 г. 
255   972738   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.04.2020 г.  21.04.2020 г. 
256   972883   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.04.2020 г.  21.04.2020 г. 
257   972885   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.04.2020 г.  21.04.2020 г. 
258   974672   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.04.2020 г.  28.04.2020 г. 
259   974674   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.04.2020 г.  28.04.2020 г. 
260   974676   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.04.2020 г.  28.04.2020 г. 
261   974678   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.04.2020 г.  28.04.2020 г. 
262   979108   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.05.2020 г.  27.05.2020 г. 
263   979110   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.05.2020 г.  28.05.2020 г. 
264   979111   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.05.2020 г.  27.05.2020 г. 
265   979634   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.05.2020 г.  01.06.2020 г.