Информация за преписката

Възложител: Община Етрополе
Номер: 00099-2016-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.etropolebg.com
Процедура: Открита процедура
Описание: „Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнението на Инженеринг за реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Етрополе по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Жилищен блок-секции 16, 17 и 18, находящ се в гр. Етрополе, кв. 178“; Обособена позиция № 2: „Жилищен блок-секции 19, 20 и 21, находящ се в гр. Етрополе, кв. 178(8)“; Обособена позиция № 3: „Жилищен блок на територията на гр. Етрополе, находящ се на бул. „Руски“ №171, кв.128, бл. Етрополски бук“; Обособена позиция № 4: „Жилищен блок на територията на гр.Етрополе, кв. 20, ул. „Двадесет и седми ноември“ № 28“. Обхватът на дейностите по поръчката включва:- Упражняване на контрол на проектантския и строителния процес, вкл. контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите строителни продукти с проектната документация и договорите за изпълнение; Подписване на протокол за приемане на техническия/работния проект, протокол за предаване на строителната площадка; протокол за установяване годността за ползване на обекта; както и Протоколите за приемане на изпълнените количества и видове строително-монтажни работи до пълна реализация на провежданите мерки по обновяване на сградата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/02/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   707108   Решение         12.01.2016 13.01.2016
2   707109   Обявление за обществена поръчка         12.01.2016 13.01.2016
3   747553   Информация за сключен договор         01.09.2016 01.09.2016