Информация за преписката

Възложител: Община Етрополе
Номер: 00099-2016-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.etropolebg.com
Процедура: Открита процедура
Описание: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Етрополе по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Жилищен блок-секции 16, 17 и 18, находящ се в гр. Етрополе, кв. 178“; Обособена позиция № 2: „Жилищен блок-секции 19, 20 и 21, находящ се в гр. Етрополе, кв. 178(8)“; Обособена позиция № 3: „Жилищен блок на територията на гр. Етрополе, находящ се на бул. „Руски“ №171, кв.128, бл. Етрополски бук“; Обособена позиция № 4: „Жилищен блок на територията на гр.Етрополе, кв. 20, ул. „Двадесет и седми ноември“ № 28“. Обхватът на дейностите по поръчката включва:- извършване оценка на съответствието на проектите за издаване на разрешение за строеж за обектите;- извършване на оценка на съответствието на част „Конструктивна”- упражняване на строителен надзор по време на строителството на обектите в обхвата по чл.168 от ЗУТ- изготвяне на технически паспорт на обектите съгласно нормативната уредба.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/02/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   707106   Решение         12.01.2016 12.01.2016
2   707107   Обявление за обществена поръчка         12.01.2016 12.01.2016
3   747092   Информация за сключен договор         30.08.2016 30.08.2016