Информация за преписката

Възложител: Община Етрополе
Номер: 00099-2016-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.etropolebg.com
Процедура: Открита процедура
Описание: Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Етрополе по четири обособени позиции: Многофамилните жилищни сгради са разположени, както следва: Многофамилна жилищна сграда - „Жилищен блок-секции 16, 17 и 18, находящ се в гр. Етрополе, кв. 178” Многофамилна жилищна сграда - „Жилищен блок-секции 19, 20 и 21, находящ се в гр. Етрополе, кв. 178(8)” Многофамилна жилищна сграда - „Жилищен блок на територията на гр. Етрополе, находящ се на бул. „Руски“ №171, кв.128, бл. Етрополски бук“ Многофамилна жилищна сграда - „Жилищен блок на територията на гр.Етрополе, кв. 20, ул. „Двадесет и седми ноември“ № 28”. Описание на дейностите - Разработване на работни проекти за нуждите на обновяването - Изготвянето на работен проект за нуждите на обновяването се възлага на екип от правоспособни проектанти. Работни проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части. Работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината. При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект ще ползва предписаните дейности от техническото и енергийното обследване. - Осъществяване на авторски надзор Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация. - Изпълнение на СМР Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект. Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при представяне на техническа документация с оценено съответствие. Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези указания за изпълнение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/02/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   707104   Решение         12.01.2016 12.01.2016
2   707105   Обявление за обществена поръчка         12.01.2016 12.01.2016
3   735884   Информация за сключен договор         08.06.2016 08.06.2016
4   762120   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         12.12.2016 12.12.2016
5   775912   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         10.03.2017 10.03.2017