Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2016-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/
Процедура: Открита процедура
Описание: „Периодична доставка на полиетиленови чували и консумативи за калолечение за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната”, съгласно техническа спецификация - Приложение №1. Поръчката е изготвена в съответствие с изискванията на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП, чл.29 от Закона за управление на отпадъците и чл.5 от Наредба №1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения. Обект на поръчката – доставка по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/02/2016 15:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   706930   Решение         12.01.2016 12.01.2016
2   706932   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     12.01.2016 12.01.2016
3   733977   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     19.05.2016 19.05.2016
4   800240   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.08.2017 11.08.2017