Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2016-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на поръчката обхваща: - По всички обособени позиции: Обособена позиция І: МБАЛ – София; Обособена позиция II: МБАЛ – Пловдив , Обособена позиция III: МБАЛ – Варна, Обособена позиция IV: МБАЛ – Сливен, Обособена позиция V МБАЛ – Плевен, Обособена позиция VI БДПЛР – Хисар, Обособена позиция VII БДПЛР- Поморие и Обособена позиция VIII БДПЛР – гр.Банкя - Извършване на дейности по абонаментна поддръжка на асансьори, труд, профилактика, смазване, почистване, дейности по настройване и регулиране, извършването на всички функционални проверки (един път в месеца) и технически обслужвания на асансьорите (шест пъти годишно), определени в действащите нормативни документи, както и 24-часово непрекъснато аварийно обслужване, дейности по ремонт или замяна на съставни части с оригинални, ремонт на електрическата схема за управление на асансьора или замяна на елементи от нея с оригинални.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/02/2016 15:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   706329   Решение         08.01.2016 08.01.2016
2   706331   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     08.01.2016 08.01.2016
3   732680   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     10.05.2016 10.05.2016
4   868416   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.09.2018 19.09.2018