Информация за преписката

Възложител: Община Силистра
Номер: 00030-2015-0035
Адрес на профила на купувача: http://www.poruchki.silistra.bg/news.php
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинска администрация Силистра и второстепенни разпоредители с бюджет по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса от списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания” Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/01/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   704555   Решение         28.12.2015 28.12.2015
2   704567   Обявление за обществена поръчка         28.12.2015 28.12.2015
3   721331   Информация за сключен договор         22.03.2016 22.03.2016
4   721334   Информация за сключен договор         22.03.2016 22.03.2016
5   776734   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         15.03.2017 15.03.2017
6   776736   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         15.03.2017 15.03.2017