Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Балчик към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен
Номер: 02711-2015-0168
Адрес на профила на купувача: http://dlsbalchik.dpshumen.bg/%D1%82%D0%BF-%E2%84%963-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA/
Процедура: Открита процедура
Описание: ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ПОРЪЧКАТА 1. Предмет на доставка ще бъдат прогнозни количества хербициди, инсектициди, фунгициди, листен тор за растителна защита по селскостопанските култури от пшеница, слънчоглед, царевица и люцерна по вид , активно вещество, приложение, прогнозно количество и пределна стойност посочени в техническата спецификаця, неразделна част от документацията, която е публично достъпкна в сайта на Възложителя, раздел " Профил на купувача". ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Обявените количества са прогнозни и в тях може да настъпи промяна по преценка и в зависимост от нуждите на Възложителя, като последния не се ангажира с тяхното пълно усвояване. 2. Изисквания към продуктите за доставка: 2.1. Активните вещества в предлаганите от всеки участник продукти за растителна защита да са разрешени за употреба на територята на Европейския съюз 2.2. Всички стоки следва да бъдат нови, във фабрично запечатани опаковки без скрити или явни дефекти, с етикети на български език, съдържащи информацията по чл. 4 от Наредба за условията и реда за етикетиране на продукти за растителна защита 3. Изисквания при доставка: 3.1. Доставките ще се изпълняват по заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката., като сключването на договор не обвързва Възложителя със задължителни поръчки за доставка за прогнозната му стойност, ако нуждите му не изискват такава. Заявката ще се извършва по електронен път по реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Потвърждаване за получаването на електронно изявление от страна на Изпълнителя не е необходимо, за да се смята, че е получено от адресата.. 3.2. Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната доставка за вид и количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични продажни цени съгласно представена от Изпълнителя ценова оферта по приложената спецификация 3.3. Приемането и предаването на доставката по конкретната поръчка се извършва по вид и количество с приемо - предавателен протокол/стокова разписка или еквивалентен документ, подписан от двете страни в два екземпляра. 3.4. За дата на доставката се счита датата на подписване на приемо - предавателния протокол/стокова разписка или еквивалентен документ от Възложителя. 4. Срокове и място за изпълнение на поръчката: 4.1. Срок на доставка - не повече от 2 (два) календарни дни, след заявка на Възложителя. 4.2. Срок на договора- 01.08.2016г. или до изчерпване на финансовия ресурс от 10135.30лв. ( десет хиляди сто тридесет и пет лева, 30ст.) без вкл. ДДС и се прекратява при настъпване на всяко едно от посочените две основания. 4.3. Срок на валидност на офертите - 90 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, определен в обявлението за обществена поръчка 4. Място на доставка – складова база на Възложителя – „ Ремонтна работилница”, находяща се в гр. Балчик, ул. „ Черно море” № 81, общ. Балчик, обл. Добрич..
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/01/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   701833   Решение         10.12.2015 10.12.2015
2   701834   Обявление за обществена поръчка         10.12.2015 10.12.2015
3   713645   Информация за сключен договор         15.02.2016 15.02.2016
4   744309   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         11.08.2016 11.08.2016