Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Балчик към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен
Номер: 02711-2015-0166
Адрес на профила на купувача: http://dlsbalchik.dpshumen.bg/%D1%82%D0%BF%E2%84%961-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8/
Процедура: Открита процедура
Описание: 1. Предмет на поръчката: Доставка чрез покупка на стабилизиран азотен тор- амониев нитрат за нуждите на ТП „ ДЛС Балчик” - нетоксичен твърд продукт, при следните стандарти и норми: - общо съдържание на азот (N) – мин. 33,5% - съдържание на влага – макс. 0.6% - pH на воден разтвор при 20 0С(10 g/ 100 cm3 ) – мин. 4,5% - гранулометричен състав: гранули под 0,5 мм – макс.3.0% гранули от 0,5 до 1 мм – макс. 5.0% -порьозност/маслопоглащаемост- макс. 4.0% 2. Изисквания към предмета на доставката: 2.1. Доставения продукт да отговаря на Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 година относно торовете 2.2. Доставения продукт да бъде опакован във торби от полиетилен, полипропилен или промазана полипропиленова тъкан с маса - нето 50 кг. 2.3. Да бъде придружен с информационен лист за безопасност, изготвен съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006. 3. Количество за доставка - 18,5т. (осемнадесет тона и половина). 4. Място на доставка - складова база на Възложителя – „ Разсадник Соколово”, находяща се в общ. Балчик, обл. Добрич, с. Соколово. 5. Срокове за изпълнение на поръчката: 5.1. Срок на доставка след заявка на Възложителя – до 3(три) календарни дни 5.2. Краен срок на договора – 30.03.2016г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/01/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   701830   Решение         10.12.2015 10.12.2015
2   701831   Обявление за обществена поръчка         10.12.2015 10.12.2015
3   713647   Информация за сключен договор         15.02.2016 15.02.2016
4   718544   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         10.03.2016 10.03.2016