Информация за преписката

Възложител: Община Велико Търново
Номер: 00073-2015-0031
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/362
Процедура: Открита процедура
Описание: Изготвяне на инвестиционни проекти съгласно изискванията на ЗУТ, Закон за водите, Наредба № 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и на въздействието върху тях, Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и всички други действащи закони, наредби, правилници, инструкции, ръководства и технически разпореждания в областта на техническата инфраструктура, отнасящи си до проектите.Съдържанието и обхвата на инвест. проекти са описани подробно в техническата спецификация, която е неразделна част от документацията.Обществената поръчка включва следните обекти - „Брегозащитни мероприятия и почистване на реки”, включва следните обекти на проектиране:1.Обект на проектиране: Брегозащитни мероприятия на бряг на река Белица в района на Килифаревския манастир. 2.Обект на проектиране: Почистване наноси и дървета.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/01/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   700617   Решение         03.12.2015 03.12.2015
2   700619   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     03.12.2015 03.12.2015
3   742185   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     27.07.2016 27.07.2016
4   775683   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         09.03.2017 09.03.2017