Информация за преписката

Възложител: Община Смядово
Номер: 00627-2015-0007
Адрес на профила на купувача: http://op.smyadovo.bg/
Процедура: Договаряне
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради - Жилищен блок на територията на гр.Смядово, находящ се на ул. „Ришки проход“ №23, вх. 1, вх. 2, вх. 3 и вх. 4” Предвидени за изпълнение са следните дейности: 1. Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на предстоящите за изработване проекти в съответствие с чл. 142, ал. 6 и ал. 8 от ЗУТ. 2. За дейностите на строителен надзор, Изпълнителят следва изискванията на чл. 168 от ЗУТ, чийто обхват е както следва: - Отговорност за законосъобразно започване на строежа; - отговорност за пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; - отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ; - отговорност за спазване на изискванията за здравословно и безопасни условия за труд в строителството; в тази връзка – определяне на правоспособно физическо лице от състава си за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа на изпълнение на строежа, съгласно чл.5, ал.1, точка 2 от Наредба №2. - КБЗ да изпълнява лично всички функции предвидени в Наредба №2 - отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; - отговорност за годността на строежа за въвеждане в експлоатация; - отговорност за оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания; - отговоност за оценка на енергийната ефективност; - отговорност за подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, за актове и протоколите , съставени по време на строителството; - отговорност за уведомление при нарушаване на техническите правила и нормативи на регионалната дирекция за национален строителен надзор в 3-дневен срок от установяване на нарушението; - отговорност да изготвя окончателен доклад до възложителя, след приключване на строително монтажните работи; - отговорност за щети, които са нанесени на възложителя и на другите участници във строителството и солидарна отговорност за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. - обезпечаване на постоянно присъствие на свои представители на обекта за времето, през което се изпълняват строително монтажни работи. Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС. Стойността на настоящата обществена поръчка е 47405.97 лв.(четиридесет и седем хиляди четиристотин и пет лева, деветдесет и седем стотинки) без ДДС.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   699047   Решение         24.11.2015 24.11.2015
2   709706   Информация за сключен договор         25.01.2016 25.01.2016
3   759030   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         22.11.2016 22.11.2016