Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2015-0013
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=62
Процедура: Открита процедура
Описание: Възложителя предвижда доставка на техническа сол (натриев хлорид) до 800 тона и доставка на пясък до 500 тона за обезпечаване на снегопочистването и поддържането на общинската пъна мрежа. Доставяните техническа сол (NaCl) и пясък трябва да отговарят на чл.21, ал.1, т.2 от Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Подробните изисквания са съгласно Техническата спецификация част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/12/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   697070   Решение         12.11.2015 12.11.2015
2   697071   Обявление за обществена поръчка         12.11.2015 12.11.2015
3   710868   Информация за сключен договор         29.01.2016 29.01.2016
4   773386   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.02.2017 21.02.2017
5   773387   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.02.2017 21.02.2017