Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2015-0026
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/135/
Процедура: Открита процедура
Описание: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично нова медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово, включваща 3 /три/ самостоятелно обособени позиции“ подробно описани в ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/12/2015 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   696456   Обявление за обществена поръчка         09.11.2015 09.11.2015
2   696457   Решение         09.11.2015 09.11.2015
3   711858   Информация за сключен договор         05.02.2016 05.02.2016
4   731351   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         22.04.2016 22.04.2016
5   731352   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         22.04.2016 22.04.2016
6   731353   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         22.04.2016 22.04.2016