Информация за преписката

Възложител: Висше военноморско училище /ВВМУ/ "Н. Й. Вапцаров" - Варна
Номер: 00909-2015-0009
Адрес на профила на купувача: http://pp.naval-acad.bg/?page_id=735
Процедура: Открита процедура
Описание: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материали активи за целите на проект „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона (IISSCZM)”” За целите на настоящата обществена поръчка е необходимо да се доставят дълготрайни материални активи: 1. Модул за управление на товари, 2. Модул за корабно маневриране, 3. Екипировка за център за вземане на решение, 4. Главен оперативен център и 5. Два броя Малък оперативен център, функциониращи в интегриран оперативен режим на работа, където всички шест актива могат да работят комплексно и поотделно. Благодарение на шестте дълготрайни материални актива ще се осъществява ефективна превенция от бедствия и аварии възникнали в морския транспорт. 1. Модула за управление на товари следва да осигури извършването на експерименти и детайлни анализи на кораби, превозващи опасни течни товари, представляващи потенциални замърсители и/или са обект на терористични заплахи, и могат да предизвикат екологична катастрофа по черноморското крайбрежие. 2. Модула за корабно маневриране следва да осигури извършването на различни изследвания за оптимизация на маневрирането при възникнал нефтен разлив и разработването на различни процедури за превенция на замърсяване на Българските Териториални води, както и вътрешните водни пътища. 3. Екипировката за център за вземане на решение следва да осигури извършването на симулиране на нефтен разлив и овладяването му с помощта на няколко кораба според Националния план за борба с нефтени разливи в Черно Море приет 2011г. 4. Главния оперативен център следва да осигури обработване и визуализиране на цялата информация постъпващата от сензорите за мониторинг на Българското крайбрежие в един оперативен център. 5. Два броя Малък оперативен център съответно за Областна администрация Варна и за Басейнова дирекция “Черноморски район” ще водят до допълване на мониторингови данни на съответните организации по тяхна заявка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/12/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   696113   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     05.11.2015 05.11.2015
2   696117   Решение         05.11.2015 05.11.2015
3   715260   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     22.02.2016 22.02.2016
4   746333   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         25.08.2016 25.08.2016