Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Номер: 00197-2015-0005
Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=1
Процедура: Открита процедура
Описание: Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „ВиК” ЕООД – Пловдив по следните обособени позиции: А) Застраховане на моторните превозни средства, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив със задължителна застраховка “Гражданска отговорност”; Б) Застраховане на моторните превозни средства, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив по застраховка „Автокаско”; В) Животозастраховане на работниците и служителите на “ВиК” ЕООД – Пловдив, в т.ч.: Групова задължителна застраховка за риск “Трудова злополука”, доброволна застраховка “Злополука” с изплащане на медицински разходи и застраховка “Живот” (общо заболяване); Г) Застраховка „Имущество” Д) „Обща гражданска отговорност”, „Обща гражданска отговорност на ЛИК” и „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” за срок от 1 (една) година. Срокът на застрахователните полици, за всички позиции, е от 00:00 часа на 01.01.2016 год. до 24:00 часа на 31.12.2016 год., с изключение на застрахователната полица по „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”, която започва от 00,00 часа на 24.02.2016 г. и изтича в 24.00 часа на 31.12.2016 г. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва за целия обем на предмета на поръчката, а така също и за всяка обособена позиция поотделно. Подробно описание на обема и изискванията към предлаганите застрахователни услуги е посочено в документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/10/2015 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   689443   Решение         28.09.2015 28.09.2015
2   689444   Обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         28.09.2015 28.09.2015
3   692375   Информация за хода на процедурите при производство по обжалване         14.10.2015 14.10.2015
4   692501   Решение         15.10.2015 15.10.2015