Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2015-0021
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/130/
Процедура: Открита процедура
Описание: „Избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси ” подробно описани в ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/10/2015 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   689233   Решение         25.09.2015 25.09.2015
2   689235   Обявление за обществена поръчка         25.09.2015 25.09.2015
3   702377   Информация за сключен договор         14.12.2015 14.12.2015
4   768096   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         19.01.2017 19.01.2017