Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2015-0011
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=54
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на хранителни и нехранителни продукти за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов - Домашен социален патронаж – гр. Свищов, ДСХ „Мария Луиза” – гр. Свищов, СУПЦ „Св. Климент Охридски” – с. Овча могила, община Свищов и Дневен център за деца с увреждания – гр. Свищов. Доставките ще се извършват ежедневно – до 7:00 ч., след подаване на заявка (по телефон, факс, ел. поща или куриер) за необходимите количества продукти от упълномощени лица от посочените институции, в рамките на установеното работно време на съответния обект. Подробните видове продукти, прогнозни количества и изисквания за изпълнение на обществената поръчка са съгласно Техническата спецификация част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/10/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   688505   Решение         18.09.2015 18.09.2015
2   688506   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.09.2015 18.09.2015
3   704562   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     28.12.2015 28.12.2015
4   769351   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         26.01.2017 26.01.2017
5   769353   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         26.01.2017 26.01.2017