Информация за преписката

Възложител: Национална гвардейска част
Номер: 00981-2015-0005
Адрес на профила на купувача: http://www.guards-bg.com/index.php/procurement/protzeduri
Процедура: Открита процедура
Описание: Строителните и монтажните работи, които са предмет на „1013/ Текущ ремонт на битов корпус - сграда № 5”, обхващат следните части: Част „Архитектура” Не се предвиждат никакви промени в конструктивно или архитектурно отношение, които да съставляват съществено изменение на завареното положение. Предвидени са вътрешни и външни ремонтни дейности. В количествената сметка са описани довършителни работи,като шпакловки, боядисване, поставяне на тапети и други. Не се предвиждат никакви изменения или други строително-монтажни мероприятия, засягащи елементите на конструкцията на сградата, фасадата на сградата, а само обновяване и ремонт и сградните инсталации в периметъра на разработвания обект. Част „Вертикална планировка и Геодезическо заснемане” I. Геодезическа снимка За нуждите на проектирането е извършено тахиметрично заснемане на съществуващата застроеност, инфраструктура, ситуационни подробности и релеф в частта на сграда № 5 - НГЧ. II. Вертикална планировка Проектът за вертикално планиране на сграда № 5 е свързан с подмяна на съществуващата около нея настилка от бетонови плочи и оформяне на площ за озеленяване и рекреация, при запазване на дървесната растителност и съществуващия бордюр към улиците. Проектът за вертикално планиране е изчертан в мащаб 1:200. III. Трасировъчен план Изработен е трасировъчен план, на който са дадени номерата на чупките и трасировъчните данни за проекта. Част „Енергийна ефективност”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/10/2015 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   687595   Решение         14.09.2015 14.09.2015
2   687604   Обявление за обществена поръчка         14.09.2015 14.09.2015
3   704006   Информация за сключен договор         22.12.2015 22.12.2015
4   734488   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         26.05.2016 26.05.2016