Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Димитровград
Номер: 01131-2015-0001
Адрес на профила на купувача: http://vikdg.com/profile.php
Процедура: Открита процедура
Описание: Поръчката е за избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за 21 (двадесет и един) броя обекти, подробно описани в документацията за участие.Участникът следва да е лицензиран като търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група.Поради спецификата и естеството на работа на Възложителя се изисква предложената от Участника цена, да включва единна цена на доставка на нетна активна електрическа енергия, без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на небалансите. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/10/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   686044   Обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         04.09.2015 04.09.2015
2   686046   Решение         04.09.2015 04.09.2015
3   699376   Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         25.11.2015 25.11.2015