Информация за преписката

Възложител: Община Благоевград
Номер: 00109-2015-0027
Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat166/2125/ZOP_31082015-27.html
Процедура: Открита процедура
Описание: „Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– етап V”, по обособени позиции: Обособена позиция 1: “Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на сгради, съгласно приложение №1” Обособена позиция 2: „Обследвания за енергийна ефективност на сгради, съгласно приложение №1”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/10/2015 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   685249   Решение         31.08.2015 31.08.2015
2   685250   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     31.08.2015 31.08.2015
3   711052   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     01.02.2016 01.02.2016
4   712514   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     09.02.2016 09.02.2016
5   738071   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         28.06.2016 28.06.2016
6   745856   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         22.08.2016 22.08.2016