Информация за преписката

Възложител: Община Трън
Номер: 00147-2015-0007
Адрес на профила на купувача: http://tran.bg/op.php?
Процедура: Открита процедура
Описание: Изграждане на детски кътове и кътове за отдих – гр. Трън по три обособени позиции: Обособена позиция №1: Изграждане на детски кът и кът за отдих кв. "Мурговица", гр. Трън; Обособена позиция №2: Изграждане на детски кът и кът за отдих в кв. „Баринци“, гр.Трън; Обособена позиция №3: Изграждане на детски кът и кът за отдих в кв. „Клисурски кошари“, гр.Трън. Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложените към документацията техническа спецификация, работни проекти и количествени сметки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24/09/2015 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   684568   Решение         26.08.2015 26.08.2015
2   684570   Обявление за обществена поръчка         26.08.2015 26.08.2015
3   698906   Информация за сключен договор         24.11.2015 24.11.2015