Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2015-0055
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/dogovaryane-bez-obyavlenie/194-
Процедура: Договаряне
Описание: Обществената поръчка е с предмет Упражняване на авторски надзор по две об. позиции: ОП 1 – Упражняване на авторски надзор в рамките на изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконстр. на улица Дунав, град Габрово, ЦГЧ - Изток“ и ОП 2 - Упражняване на авторски надзор в рамките на изпълнение на строително-монтажнтажни работи на обект „Спортна площадка, 213 ЦГЧ, ж.к. „Дунав“. Aвторският надзор, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е във връзка с изпълнението на СМР по проект „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово”, ДБФП BG161PO001/1.4-09/2012/024 от 20.05.2013 г., финансиран по ОП „Регионално развитие“. Общата цел на проекта е съществено да се повиши качеството на живот в град Габрово, посредством подобряване на физическата и екологичната среда. За изпълнението на така формулираната цел, проектът предвижда комплекс от интегрирани мерки в териториално и функционално обособен участък на град Габрово, който обхваща ключови обекти от градската среда. Участъкът включва следните обекти: Основни обекти: 1. „Реконструкция на кръстовище – „Консултативна поликлиника“ гр. Габрово“, 2. „Реконструкция на улица „Софроний Врачански“ гр. Габрово, ЦГЧ – Изток” 3. „Благоустрояване на VI-ти участък- ЦГЧ, Габрово” 4. „Благоустрояване на парк „Маркотея“ – гр. Габрово“ Допълнителни обекти: 1. Реконструкция на улица Дунав, град Габрово, ЦГЧ - Изток“ 2. „Спортна площадка кв. 213, ЦГЧ, ж.к. Дунав” 3. „Благоустрояване зелена площ ул. Брянска, гр. Габрово” 4. «Рехабилитация спортно игрище до парк «Маркотея» По отношение на конкретните обекти, предмет на настоящата обществена поръчка (Реконструкция на улица Дунав, град Габрово, ЦГЧ - Изток“ и „Спортна площадка кв. 213, ЦГЧ, ж.к. Дунав”), Община Габрово е сключила договор за изпълнение на строително-ремонтните дейности на 02.07.2015 г.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   684291   Решение         25.08.2015 25.08.2015
2   695043   Информация за сключен договор         30.10.2015 30.10.2015
3   695045   Информация за сключен договор         30.10.2015 30.10.2015
4   705811   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.01.2016 06.01.2016
5   705812   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.01.2016 06.01.2016