Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Балчик към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен
Номер: 02711-2015-0150
Адрес на профила на купувача: http://dlsbalchik.dpshumen.bg/%D1%82%D0%BF%E2%84%9646-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83/
Процедура: Открита процедура
Описание: ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА „Извършване на транспортни услуги на товари във връзка с изпълнение на текущи стопански дейности на територията на ТП ДЛС Балчик" при "СИДП" ДП Шумен" ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ на обекта на поръчката: 1. Извършване на транспортните услуги на селскостопанска продукция ( слънчоглед), дърва за огрев и конфискувани вещи във връзка с изпълнение на текущи стопански дейности на територията на ТП "Държавно ловно стопанство Балчик” при „СИДП” ДП Шумен. ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Всеки кандидат следва да разполага с необходимият технически и кадрови ресурс за изпълнение на услугите, съгласно предварително зададените технически изисквания от Възложителя, както следва: - Да разполага с техника за транспорт на земеделска продукция ( слънчоглед) – 1бр.; - Водач/и, правоспособен/ни да управлява/т техника за транспорт на земеделска продукция -1бр. 2. Услугите, предмет на поръчката ще се извършват след изрично възлагане от страна на Възложителя чрез заявка. Заявката за изпълнение на услугата ще се извършва по телефон или по електронен път по реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Потвърждаване за получаването на електронно изявление от страна на Изпълнителя не е необходимо, за да се смята, че е получено от адресата 3. Изпълнението на услугите ще се извършва според възникналата необходимост и при изрично възлагане по заявка от страна на ТП „ДЛС Балчик”, в рамките на определеният максимален прогнозен финансов ресурс определен от Възложителя. 4. Транспортните услуги на товари ще се извършват през работните дни и по необходимост през почивните и празнични такива през седмицата, поради което, кандидата трябва да декларира готовност за извършване на услугата – 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 3.1. Начален срок за изпълнение на услугата по конкретна заявка на Възложителя- не –повече от 5 (пет) астрономически часа 3.2. Краен срок на договора – 31.01.2016г. или до изчерпване на финансовия ресурс 3.4. Срок на валидност на предложението- 90(деветдесет дни) считано от крайната дата за депозиране на офертите. 3.5. Мястото на изпълнение на услугата- територията на ТП „ Държавно ловно стопанство Балчик”, вкл. и държавни горски територии на територията на ТП „ Държавно ловно стопанство Балчик”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/09/2015 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   682219   Решение         12.08.2015 12.08.2015
2   682220   Обявление за обществена поръчка         12.08.2015 12.08.2015
3   692171   Информация за сключен договор         13.10.2015 13.10.2015
4   711229   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.02.2016 02.02.2016