Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2015-0018
Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2015-0018_BG
Процедура: Открита процедура
Описание: Предлаганата от участника услуга следва да отговаря на техническите параметри и характеристики, посочени в Техническо задание за извършване на преглед на качеството на активите в банковата система, неразделна част от документацията за участие. Предмет на обществената поръчка е организация и координация на провеждането на преглед на качеството на активите на банковата система, както и оказване на методологична експертна подкрепа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с отделните етапи от провеждането на прегледа, обобщаването на резултатите и определянето на коригираните капиталови съотношения на банките, описани подробно в проекта на договор, неразделна част от документацията към процедурата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/09/2015 15:45

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   681779   Решение         10.08.2015 10.08.2015
2   681781   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     10.08.2015 10.08.2015
3   699648   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     27.11.2015 27.11.2015
4   767023   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2017 13.01.2017