Информация за преписката

Възложител: Община Дупница
Номер: 00418-2015-0015
Адрес на профила на купувача: https://e-obp.eu/bp/Dupnitsa
Процедура: Открита процедура
Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗОП. Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Строително монтажни работи за подобряване и изграждане на детски площадки, спортна площадка и реконструкция на площадно пространство на територията на Община Дупница със 6 (шест) обособени позиции". Предметът на обществената поръчка е разделен на обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Изграждане на детска площадка в площадно пространство с. Бистрица УПИ VII- CHC, кв.22” Обособена позиция 2: „Подобряване на публични площи за обществено ползване на детска площадка между кв. 68,76, 70,77 и улици с ос.т. 189, 186, 187 - село Червен Брег” Обособена позиция 3: „Подобряване на публични площи за обществено ползване на детска площадка в с.Крайници УПИ - I, кв.32” Обособена позиция 4: „Подобряване на публични площи за обществено ползване на спортна площадка в с.Самораново УПИ V, кв. 20”. Обособена позиция 5: „Подобряване на публични площи за обществено ползване на детска площадка в между кв. 15 и кв. 16 и ул. с ос.т.31-32 с. Самораново” Обособена позиция 6: „Реконструкция на площадно пространство с. Яхиново, УПИ I, кв.17а” Обектите са IV категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ Видовете СМР, които подлежат на извършване и техните количества са подробно описани в „Техническа спецификация” и Количествени сметки, представляващи неразделна част от настоящата документация за участие. ВАЖНО: Предметът на обособени позиции № 1, 2, 3 и 5 е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/09/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   680764   Обявление за обществена поръчка         04.08.2015 04.08.2015
2   680775   Решение         04.08.2015 04.08.2015
3   686741   Решение         09.09.2015 10.09.2015
4   694426   Информация за сключен договор         28.10.2015 28.10.2015