Информация за преписката

Възложител: Община Етрополе
Номер: 00099-2015-0006
Адрес на профила на купувача: http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha
Процедура: Открита процедура
Описание: Описание на обектите Многофамилните жилищни сгради са разположени, както следва: Обособена позиция 1: „Жилищен блок на територията на гр.Етрополе, находящ се в кв.20, бл. 12- Елаците” Обособена позиция 2: „Жилищен блок на територията на гр.Етрополе, находящ се на бул. „Руски“ № 188, кв. 132, бл. 1” Мерки за изпълнение на СМР, предписани в техническите паспорти и в Докладите за обследване за енергийна ефективност. Разработване на работни проекти за нуждите на обновяването. Осъществяване на авторски надзор. Изпълнение на доставки. Изпълнение на СМР.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/08/2015 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   677463   Обявление за обществена поръчка         15.07.2015 15.07.2015
2   677466   Решение         15.07.2015 15.07.2015
3   682493   Решение         13.08.2015 13.08.2015
4   698157   Решение       18.11.2015 18.11.2015
5   709892   Решение         26.01.2016 26.01.2016