Информация за преписката

Възложител: Община Етрополе
Номер: 00099-2015-0005
Адрес на профила на купувача: http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha
Процедура: Открита процедура
Описание: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Етрополе, с две обособени позиции“ Обхватът на дейностите по поръчката включва:- извършване оценка на съответствието на проектите за издаване на разрешение за строеж за обектите;- извършване на оценка на съответствието на част „Конструктивна”- упражняване на строителен надзор по време на строителството на обектите в обхвата по чл.168 от ЗУТ- изготвяне на технически паспорт на обектите съгласно нормативната уредба.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/08/2015 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   677460   Обявление за обществена поръчка         15.07.2015 15.07.2015
2   677462   Решение         15.07.2015 15.07.2015
3   762535   Информация за сключен договор         14.12.2016 14.12.2016