Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2015-0009
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=47
Процедура: Открита процедура
Описание: Изработване на общ устройствен план на Община Свищов. Проектът на Общ устройствен план на Община Свищов обхваща цялата територия на общината, състояща се от 1 град и 15 села – град Свищов, с. Алеково, с. Александрово, с. Българско Сливово, с Вардим, с. Горна Студена, с. Деляновци, с. Драгомирово, с. Козловец, с. Морава, с. овча Могила, с Ореш, с. Совата, с. Хаджидимитрово, с. Царевец и с. Червена, заедно с техните землища съгласно чл.105, т.1 от ЗУТ. 1. На основание чл.126, ал.4 от ЗУТ, Общия устройствен план на Община Свищов ще се изработи в две фази: Първа фаза – предварителен проект на ОУПО Свищов; Втора фаза – Окончателен проект на ОУПО Свищов. Съдържанието на всяка фаза на проучвателните работи по всяка фаза се определят от чл.18 и чл.19 на Наредба №8 от 14 юни 2001 година за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Изработването на ОУПО Свищов следва да се осъществи в съответствие с разпоредбите на чл. 125 и чл.126 от Закона за устройство на територията, чл.16, ал.1, чл.17, чл.18 и чл.19 от Наредба №8 от 14 юни 2001 година за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Изпълнителят на проекта следва стриктно да изпълнява тези нормативни изисквания за обхвата на проучвателните работи и по своя инициатива да включи допълнителни проучвания, имащи отношение към устройственото развитие и планиране на община Свищов. 2. Изготвяне на предварителна и окончателна Екологична оценка и Оценка за съвместимостта по чл.31 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) по обем и съдържание в съответствие с действащата нормативна база за устройство на територията и Заданието за изработване на Общ устройствен план на Община Свищов. В случай, че след обсъждането и разглеждането на предварителен проект на ОУПО Свищов по чл.127 от ЗУТ, се наложат съществени изменения в проекта, следва екологичната оценка и оценката на съвместимостта да се преработят и съобразят със съществените изменения. Подробните изискания към изпълнението са посочени в техническото задание, неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/08/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   677300   Обявление за обществена поръчка         14.07.2015 14.07.2015
2   677302   Решение         14.07.2015 14.07.2015
3   716532   Информация за сключен договор         26.02.2016 26.02.2016