Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Балчик към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен
Номер: 02711-2015-0139
Адрес на профила на купувача: http://dlsbalchik.dpshumen.bg/%E2%84%9641-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%BF/
Процедура: Открита процедура
Описание: 1. Предмет на доставка ще бъдат прогнозни количества пълноценен комбиниран фураж осигуряващ необходимите хранителни вещества за пълноценен растеж и развитие на птици (разред Кокошоподобни) на възраст от 6 до 18 седмици. 2. Компонентен състав на комбинирания фураж: пшеница, царевица, дикалциев фосфат, соев и слънчогледов шрот, витаминно- минерален премикс ( витамин А, витамин D3, витамин Е, меден сулфат), креда и готварска сол със следните показатели: Суров протеин– не по-малко от 19 % Сурови влакнини: не по-малко от 8.5% Сурова пепел– не по-малко от 5 % Сурови мазнини: не по-малко от 2 % Метионин: не по-малко от 0.4 % 3. Прогнозно количество: 1000кг. ( хиляда килограма) СРОКОВЕ И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Срок на доставка - не повече от 5 (пет) календарни дни, след заявка на Възложителя. 2. Срок на договора- 30.12.2015г. или до изчерпване на финансовия ресурс от 3000.00лв. (три хиляди лева) без вкл. ДДС и се прекратява при настъпване на всяко едно от посочените две основания. 3. Срок на валидност на офертите - 90 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, определен в обявлението за обществена поръчка 4. Място на доставка – складова база на Възложителя – „ Ремонтна работилница”, находяща се в гр. Балчик, ул. „ Черно море” № 81, общ. Балчик, обл. Добрич..
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/08/2015 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   677095   Обявление за обществена поръчка         13.07.2015 13.07.2015
2   677097   Решение         13.07.2015 13.07.2015
3   682212   Решение         12.08.2015 12.08.2015