Информация за преписката

Възложител: Община Силистра
Номер: 00030-2015-0009
Адрес на профила на купувача: http://www.silistra.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Обособена позиция № 1: „Ремонт на участъци от улична настилка по улици в населени места на Община Силистра”-извършване на ремонт на настилката по улици в населени места на община Силистра.- гр. Силистра, с. Калипетрово, с. Айдемир, с. Българка, с. Срацимир, с. Професор Иширково,с. Бабук, с. Ветрен, с. Казимир и с. Сребърна; Обособена позиция № 2 ”Изграждане повдигнати пешеходни пътеки в гр. Силистра”- изпълнение на седем броя повдигнати пешеходни пътеки; Обособена позиция № 3: „Аварийни ремонти на повреди по настилката на улици и тротоари”-извършване на аварийни ремонти на инцидентно възникнали повреди по настилката по улиците и тротоарите; обособена позиция №4: "Изграждане и ремонт на довеждаща пътна инфрастуктура до складова база Промишлена зона "Запад- гр. Силистра" по първи участък ще се извършва строителство на нова улица, а по втория участък ще се извършва ремонт; обособена позиция №5: "Ремонтни дейности на участъци по пътища от общинската пътна мрежа"; Строителните работи включват дейности по: фрезоване на асфалтова настилка, почистване преди асфалтиране, полагане на битумен разлив за връзка, профилиране, полагане на плътна асфалтова смес с дебелина мин-пет см, повдигане или сваляне на улични отводнителни оттоци, решетки и шахти, извозване на строителните отпадъци;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/07/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   671279   Решение         11.06.2015 11.06.2015
2   671285   Обявление за обществена поръчка         11.06.2015 11.06.2015
3   693697   Информация за сключен договор         22.10.2015 22.10.2015
4   699683   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         27.11.2015 27.11.2015
5   704831   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         29.12.2015 29.12.2015
6   709729   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         25.01.2016 25.01.2016
7   709732   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         25.01.2016 25.01.2016
8   740075   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         12.07.2016 12.07.2016